川北記庸子

川北記庸子

川北 記庸子
Kawakita Kiyoko

1982年 彫金を始める
1986年 アトリエ珠煌彫金教室 主宰
1992年・1994年 日本ジュウリーデザイナー協会コンペ 入選
1997年 三重国民文化祭コンペ 入選
1991年以降 隔年で「アトリエ珠煌彫金教室展」を開催
他 企画展等出品

(公社)日本ジュウリーデザイナー協会会員
クラフト中部会員


ジャンル: